Polityka prywatności

1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej oraz prowadzoną przez P.P.H.U "JARMEX" Jarosław Jaskólski oraz spółki powiązane jest  P.P.H.U "JARMEX" Jarosław Jaskólski, ul. Potkanowska 50, 26-600 Radom, adres poczty elektronicznej (e-mail): jarmex@jarmex.com.pl, zwany dalej „Administrator” lub „Jarmex” lub „My”.

 

2. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO” oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

 

3. Kontakt z Jarmex jest możliwy:

• w formie elektronicznej za pomocą adresu e-mail: jarmex@jarmex.com.pl 

• w formie tradycyjnej korespondencji przesłanej na nasz adres: P.P.H.U "JARMEX" Jarosław Jaskólski, ul. Potkanowska 50, 26-600 Radom

• w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: jarmex@jarmex.com.pl

 

4. W związku z korzystaniem przez Państwa z serwisu internetowego zbieramy dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o Państwa aktywności w serwisie.

 

5. W ramach współpracy biznesowej zbieramy i przetwarzamy dane osobowe przedsiębiorców będących naszymi partnerami biznesowymi, a także przedstawicieli lub pracowników naszych partnerów biznesowych działających w formie spółek (w tym partnerów handlowych działających w ramach naszej sieci dystrybucji) lub podmiotów zainteresowanych taką współpracą.

 

6. Zakres gromadzonych danych jest uzależniony od rodzaju współpracy. Zwykle gromadzimy podstawowe informacje takie jak: dane kontaktowe, informacje o prowadzonej działalności, informacje o miejscu zatrudnienia/reprezentowanym podmiocie, informacje związane z prowadzoną korespondencją, a także zawarciem i wykonaniem umowy.

 

7. W związku z wizytami w naszej siedzibie gromadzimy informacje związane z Państwa imieniem i nazwiskiem, szczegółami wizyty oraz danymi zapisanymi na nagraniach wideo w ramach naszego systemu monitoringu.

 

8. W związku z procesami rekrutacyjnymi przetwarzamy informacje niezbędne do zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. W procesie rekrutacji możemy żądać podania danych wymaganych przepisami wynikającymi z aktualnych przepisów (art. 22¹ Kodeksu pracy). W trakcie rekrutacji mogą zdecydować się Państwo na dobrowolne podanie nam innych informacji.

 

9. Nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu użytkownika przeglądającego nasz serwis. Pliki cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin użytkownika w serwisie i dokonywanych przez niego czynności, takich jak wybór wersji językowej strony. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

 

10. Państwa dane osobowe przetwarzamy w różnych celach i na różnych podstawach prawnych, które opisujemy poniżej:

a) Marketing. Państwa dane osobowe są wykorzystywane w celach marketingowych JARMEX i innych podmiotów (zaufanych partnerów biznesowych). 

b) Analizy i statystyka oraz badanie jakości obsługi. Państwa dane osobowe są wykorzystywane w celach analitycznych,statystycznych, które polegają na prowadzeniu analiz aktywności osób odwiedzających stronę oraz preferencji w zakresie oferowanych funkcjonalności        i treści. 

c) Aktywność użytkowników w serwisie jest rejestrowana w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informacje o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez JARMEX). 

d) Jeżeli zawarli Państwo umowę związaną z naszymi produktami z partnerem handlowym JARMEX, otrzymujemy Państwa dane osobowe po to, aby zapewnić naszemu partnerowi możliwość jej sprawnego wykonania. Państwa dane są nam potrzebne m.in. do dostarczenia partnerowi handlowemu zamówionych produktów oraz zapewnienia, że Państwa umowa zostanie zrealizowana w terminie. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu prawidłowego wykonywania umów zawieranych w ramach naszej sieci dystrybucji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

e) Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z realizowaniem przez Państwa uprawnień wynikających z gwarancji, jakiej udzielamy na nasze produkty. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka niezbędności do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

f) Państwa dane osobowe związane z zawartymi umowami dotyczącymi produktów JARMEX są przez nas przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych. Przetwarzanie danych w tym celu pomaga nam rozwijać naszą sieć dystrybucji, a także udoskonalać nasze produkty. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes związany z prowadzeniem wewnętrznych analiz biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

g) W uzasadnionych przypadkach Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (np. roszczeniami wynikającymi z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, która dotyczy produktów i usług JARMEX). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych we wspomnianych celach pozostaje nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

h) Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu zawarcia właściwej umowy o współpracę z JARMEX lub do jej prawidłowego wykonania. Jeżeli jesteście Państwo przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, Państwa dane są przetwarzane na podstawie przesłanki niezbędności do zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku, gdy występujecie Państwo jako reprezentanci, pełnomocnicy lub pracownicy podmiotów będących stroną umowy, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości zawarcia lub prawidłowego wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

i) Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu budowania bazy kontaktów. W tym zakresie przetwarzamy dane zbierane podczas eventów branżowych lub poprzez wymianę wizytówek. 

j) W przypadku, gdy jesteście Państwo pracownikami lub współpracownikami naszych partnerów biznesowych wykorzystujemy Państwa dane w celu oferowania różnego rodzaju programów lojalnościowych i motywacyjnych. 

k) Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa,               w szczególności obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości. 

l) Korespondencja i rozmowy telefoniczne. Państwa dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym dostępnym w serwisie internetowym, przesyłane w związku z korespondencją mailową lub tradycyjną, a także przekazywane w rozmowach telefonicznych, są przetwarzane w celu prowadzenia stosownej komunikacji, składania zamówień, zawierania umów, udzielania odpowiedzi lub przesyłania informacji, o które Państwo prosiliście (np. informacji wskazywanych w formularzu kontaktowym). 

m) Przetwarzanie danych w związku z monitoringiem naszej siedziby i kontrolą dostępu Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników              i mienia. W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych pracowników i mienia naszej firmy prowadzimy monitoring wizyjny i kontrolę wstępu na teren naszej siedziby. 

n) W celu prowadzenia rekrutacji w zakresie danych nie wymaganych przepisami prawa lub danych wykraczających poza dane wymagane przez nas do zawarcia umowy, a także do celów naszych przyszłych rekrutacji przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, którą można w dowolnym momencie wycofać.

 

11. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podstawy prawne żądania użytkownika:

a) Dostęp do danych– 15 RODO.

b) Sprostowanie danych– 16 RODO.

c) Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)– art. 17 RODO.

d) Ograniczenie przetwarzania– 18 RODO.

e) Sprzeciw– 21 RODO.

f) Cofnięcie zgody– art. 7 ust. 3 RODO.

 

12. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

 

13. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, każda osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi bezpośrednio do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

14. Państwa dane będziemy przetwarzać przez następujące okresy:

a) wykonanie zawartych umów na dostarczanie produktów – przez okres realizacji umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń, który wynosi 2 lata;

b) świadczenie usług gwarancyjnych (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

c) rozliczenie podatkowe sprzedaży – przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym dokonano sprzedaży;

d) marketing naszych produktów i usług – przez okres do 5 lat od dokonania przez Państwa ostatniego zakupu; mają Państwo prawo             w każdej chwili złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych;

e) realizowanie komunikacji marketingowej – do czasu wycofania przez Państwa zgody na taki kontakt lub złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celach marketingowych;

f) dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami – w tym celu przetwarzamy dane jeżeli nie dokonują Państwo zapłaty za zakupione produkty, albo wnoszą Państwo roszczenia przeciwko nam – do czasu rozstrzygnięcia sprawy lub upływu okresu przedawnienia roszczeń;

g) prowadzenie listy sprzeciwów wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – do czasu wycofania przez Państwa swojego sprzeciwu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 21 ust. 3 RODO);

h) odpowiedzi na zadawane przez pytania poprzez formularz kontaktowy –  na okres prowadzenia samej korespondencji i następnie przez okres 24 miesięcy.

 

15. Informacja ta obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowania. O wszelkich zmianach w jej treści będziemy informować Państwa na stronach serwisu.

 

16. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

17. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

18. W sprawach nieuregulowanych tą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.