Warunki handlowo-sprzedażowe

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejsze warunki handlowo – sprzedażowe (dalej: WHS) stanowią integralną część każdej umowy zawieranej przez Jarmex Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Radomiu (26-600), przy ul. Potkanowskiej 50 (KRS: 0000608544, REGON: 363989981, NIP: 9482606064, dalej: FIRMA JARMEX sp. z o.o. sp. k.) z klientami jej przedsiębiorstwa.

2. Niniejsze WHS udostępnia się klientom FIRMY JARMEX sp. z o.o. sp. k. celem zapoznania się i akceptacji przed zawarciem umowy, dołącza się jako załącznik do zawieranych z klientami umów.

3. Na życzenie klienta WHS mogą być przesłane na jego adres w formie elektronicznej lub papierowej.

4. Przyjmuje się, że podpisanie umowy lub złożenie przez klienta zamówienia na oferowane przez FIRMĘ JARMEX sp. z o.o. sp. k. towary i usługi oznacza przyjęcie i akceptację WHS bez zastrzeżeń.

5. Wszelkie odstępstwa od niniejszych WHS mogą wynikać jedynie z porozumień (umów) zawartych pomiędzy stronami - pod rygorem nieważności, na piśmie, bądź z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. Dla FIRMY JARMEX sp. z o.o. sp. k. nie są wiążące ewentualne warunki zakupu klientów jej przedsiębiorstwa, pozostające w sprzeczności z niniejszymi WHS, nawet jeżeli stały się znane FIRMIE JARMEX sp. z o.o. sp. k. z tytułu wcześniejszych zdarzeń takich jak zapytania, zamówienia itd. i nie zostały przez FIRMĘ JARMEX sp. z o.o. sp. k. zakwestionowane w wyraźny sposób.

6. Wszelkie informacje handlowe o charakterze reklamowym i marketingowym niezależnie od ich formy nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

7. Akceptacja (w formie elektronicznej lub pisemnej) klienta do wystawienia dokumentu sprzedaży lub dokumentu zaliczkowego (pro-forma) jest równoznaczna z akceptacją przedstawionej oferty. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia oferty pod względem ilościowym przy wycenie w metrach bieżących lub kwadratowych.

8. FIRMA JARMEX sp. z o.o. sp.k. nie ponosi odpowiedzialności za montaż systemów ogrodzeniowych niezgodny z technologią, wykonywany we własnym zakresie przez klientów indywidualnych i innych przedsiębiorców.

9. Do momentu zapłaty całości ceny za zakupiony prze klientów towar, pozostaje on własnością FIRMY JARMEX sp. z o.o. sp. k.

10. Wycena nie obejmuje montażu ogrodzenia.

11. Przed dokonaniem zamówienia klient ma obowiązek poinformować producenta o szczególnych właściwościach wykonywanych elementów ogrodzenia zgodnych z wymogami obowiązujących przepisów prawa.

12. Przed dokonaniem pierwszego zakupu (jeśli dotyczy) każdy klient zobowiązany jest do przekazania FIRMIE JARMEX sp. z o.o. sp. k. aktualnego odpisu z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, a ponadto:
a) decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
b) zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.

13. Na każdorazowe żądanie FIRMY JARMEX sp. z o.o. sp. k., klient zobowiązany jest udostępnić (jeśli dotyczy) okresowe sprawozdanie finansowe sporządzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także wydawane przez właściwy organ zaświadczenie o niezaleganiu z płatnością podatków, przy czym koszty uzyskania ww. zaświadczenia ponosić będą klienci.

 

§ 2
Cena

1. Ceny produktów oferowanych przez FIRMĘ JARMEX sp. z o.o. sp. k. zawarte są w cenniku, zawierającym ceny netto w złotych polskich.
2. Do powyższych cen należy doliczyć należny podatek VAT.

 

§ 3
Składanie zamówień

1. Zamówienia należy składać drogą elektroniczną, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu ich warunków.

2. W zamówieniu należy określić typ/model towaru, jego ilość w rozbiciu asortymentowym, (np.: panele, przęsła, słupki, obejmy, akcesoria, furtki i bramy wraz z kierunkiem otwierania) zgodny z cennikiem FIRMY JARMEX sp. z o.o. sp.k..

3. W zamówieniu należy podać – jeśli dotyczy, adres dostawy, wraz z oczekiwanym terminem jej realizacji, przy czym standardowy termin realizacji zamówienia wynosi do 21 dni roboczych, liczonych od momentu zaksięgowania zaliczki na koncie firmowym JARMEX sp. z o.o. sp.k..

4. Każde zamówienie musi zostać zaakceptowane/potwierdzone przez klienta drogą mailową do handlowca.

 

§ 4
Warunki płatności

1. W przypadku złożenia pierwszego zamówienia przez klienta FIRMY JARMEX sp. z o.o. sp. k. niezbędne jest jednoczesne uiszczenie całości należnej ceny.

2. W przypadku kolejnych zamówień możliwe będzie – za uprzednią zgodą działu handlowego FIRMY JARMEX sp. z o.o. sp. k. dokonania przez klienta przy składaniu zamówienia przedpłaty w wysokości 50 % wartości zamawianego towaru. Pozostała do zapłaty kwota powinna zostać uiszczona przed dostawą towaru lub jego odbiorem przez klienta. Nie dotyczy to jednak produktów niestandardowych – nie występujących w cenniku.

3. Klienci są zobowiązani do terminowego uregulowania odroczonych przez FIRMĘ JARMEX sp. z o.o. sp. k., w terminie wskazanym na dokumencie sprzedaży. Za każdy dzień opóźnienia będą naliczane odsetki w wysokości ustawowej za opóźnienie.

4. Suma odsetek naliczonych zgodnie z ustępem poprzedzającym zostanie wykazana przez FIRMĘ JARMEX sp. z o.o. sp. k. Na koniec okresu rozliczeniowego obowiązującego w kontaktach z danym klientem, automatycznie pomniejszając kwotę bonusu za realizację przez klienta planu sprzedaży.

5. Jeżeli klient zechce zakupić produkty w dniu będącym jednocześnie ostatecznym terminem płatności za ostatni zakup i jeżeli płatność ta nie wpłynęła jeszcze na konto firmy FIRMY JARMEX sp. z o.o. sp. k., celem dokonania zamierzonej transakcji klient zobowiązany jest przesłać mailem, faxem do FIRMY JARMEX sp. z o.o. sp. k., kopię potwierdzonego przez swój bank, przelewu płatności za ostatni zakup. Bez otrzymania tego dowodu FIRMA JARMEX sp. z o.o. sp. k., może odmówić sprzedaży.

6. W przypadku nieuregulowania przez klienta całości zapłaty za dostarczony przez FIRMĘ JARMEX sp. z o.o. sp. k. towar w terminie wskazanym na wystawionej fakturze, klient zobowiązuje się wydać FIRMIE JARMEX sp. z o.o. sp. k. niesprzedaną partię produktów niezwłocznie, tj. na każde żądanie FIRMY JARMEX sp. z o.o. sp. k..

 

§ 5
Postępowanie reklamacyjne

1. Klient zobowiązany jest do składania reklamacji w formie pisemnej, w następujących terminach:
a) najpóźniej w ciągu 2 dni od dostawy / odbioru towaru - w przypadku reklamacji ilościowej.
b) nie później niż w ciągu 7 dni od dnia dostawy - w przypadku reklamacji jakościowej.

2. W przypadku reklamacji jakościowych będą rozpatrywane jedynie takie reklamacje, które będą ewidentnie wskazywały na braki jakościowe spowodowane wadami produkcyjnymi tkwiącymi w wytworzonym produkcie, bądź uszkodzeniami produktu powstałymi w czasie jego dostawy do transportem FIRMY JARMEX sp. z o.o. sp. k..

3. Reklamacje jakościowe są rozpatrywane przez FIRMĘ JARMEX sp. z o.o. sp. k. podczas komisji reklamacyjnej raz w tygodniu.

4. Reklamacje jakościowe powstałe w wyniku niewłaściwego montażu, niezgodnego z instrukcją montażu FIRMY JARMEX sp. z o.o. sp. k. oraz powstałe w wyniku klęsk żywiołowych oraz zjawisk tzw. „siły wyższej”, nie będą w ogóle rozpatrywane przez FIRMĘ JARMEX sp. z o.o. sp. k.

5. FIRMA JARMEX zobowiązuje się do podjęcia decyzji w sprawie reklamacji jakościowej w ciągu 21 roboczych dni od daty jej otrzymania.

6. W przypadku reklamacji ilościowych klienci zgłaszają ewentualny niedobór towaru wpisem na dokumencie WZ oraz na fakturze. Brak tych adnotacji zwalnia FIRMĘ JARMEX sp. z o.o. sp. k., z obowiązków uwzględnienia reklamacji ilościowej.

7. Czas usunięcia usterek może zostać wydłużony w przypadku wyrobów wykonywanych wg indywidualnych projektów lub z użyciem materiałów sprowadzanych lub wytworzonych wyłącznie na potrzeby reklamowanego towaru.

8. FIRMA JARMEX sp. z o.o. sp. k. nie ponosi i nie będzie ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe w czasie transportu towaru realizowanego przez przewoźnika wybranego przez klienta.

9. Postępowanie reklamacyjne będzie prowadzone jedynie pomiędzy klientem, a FIRMĄ JARMEX sp. z o.o. sp. k..
Przedstawiciele FIRMY JARMEX sp. z o.o. sp. k. będą kontaktować się tylko z osobą lub osobami reprezentującymi klienta, który nabył oferowany przez FIRMĘ JARMEX sp. z o.o. sp. k. towar.

 

§ 6
Wymagana dokumentacja do przeprowadzenia procesu reklamacyjnego

1. Wypełniony Formularz Reklamacyjny JARMEX ( w sposób czytelny wszystkie wymagane pola).
Uwaga: Na Jednym Druku Proszę Wpisywać Jedno Zgłoszenie Reklamacyjne.

2. Załączenie czytelnej dokumentacji zdjęciowej obejmującej:
- zdjęcie opakowania zbiorczego z zewnątrz ( ukazujące ewentualne uszkodzenia kartonu, palety, folii ochronnej w wyniku transportu);
- zdjęcie etykiety bramy naklejonej na opakowaniu zewnętrznym *Dotyczy automatycznych bram garażowych;
- zdjęcie z wewnątrz opakowania ukazujące zbiorczo wszystkie komponenty zarówno duże jak i małe (ukazujące rodzaj i ilości
produktów );
- zdjęcie towaru z wadami fabrycznymi z różnych stron ( w szczególności zdjęcie ukazujące cały produkt z odległości 2metrów
oraz wadę fabryczną z bliska);
- zdjęcie etykiety napędu (jeśli zgłoszenie dotyczy automatyki);

Partner handlowy uprzejmie proszony jest o niezwłoczne przesłanie całości dokumentacji ( w/w punkt 1,2) drogą e-mailową do przypisanego mu Opiekuna Regionalnego.

Dane teleadresowe do Opiekunów Regionalnych dostępne są na stronie internetowej producenta JARMEX sp.z o.o.sp.k w zakładce kontakt.

Dodatkowo w celu przyspieszenia procesu realizacji reklamacji Partner Handlowy proszony jest o bezpośredni kontakt telefoniczny z Opiekunem Regionalnym.

Po dokonaniu niniejszych czynności w trybie pilnym zostanie przeprowadzona inspekcja, sprawdzone zostaną rejestratory video i dokumentacja zdjęciowa firmy JARMEX sp.z o.o.sp.k służąca do kontroli w procesie produkcyjnym/ pakowania/ transportu jak i wywiad z osobami uczestniczącymi w realizacji zlecenia. Kolejno nastąpi informacja zwrotna o decyzji Komisji Reklamacyjnej co do zasadności zgłoszenia reklamacyjnego i powiadomienie Partnera Handlowego o decyzji w sprawie wraz z przedłożeniem mu stosownej dokumentacji.

Wszelkie dodatkowe informacje już po uruchomieniu biegu procesu reklamacyjnego dozwolone są jedynie formą pisemną (elektroniczną) aby mogły być traktowane jako materiał dowodowy.

 

§ 7
Informacja dla partnerów handlowych Jarmex oraz warunki niezbędne do przeprowadzenia procesu reklamacyjnego

Zabrania się montażu produktów JARMEX sp.z o.o.sp.k w sytuacji niezgłoszenia przez Partnera Handlowego braków ilościowych, niezgodności rodzajowej dostarczonych produktów bądź wykrycia wad fabrycznych (dotyczy w szczególności zarysowań, otarć i uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń opakowania). W przypadku niezgłoszenia i rozpoczęcia montażu produktu przez Partnera Handlowego firmy JARMEX sp.z o.o.sp.k zgłoszenie reklamacyjne nie będzie brane pod uwagę.

W sytuacji wykrycia jedynie braków ilościowych i zgłoszeniu poprzez formularz reklamacyjny tego faktu rozpoczęcie montażu jest możliwe.

Partner Handlowy firmy JARMEX sp.z o.o.sp.k zobligowany jest do niezwłocznego odbioru stanu ilościowo / jakościowego dostarczanego towaru każdorazowo przy dostawie bądź osobistym odbiorze towaru z siedziby JARMEX sp.z o.o.sp.k., a obligatoryjnie przed rozpoczęciem montażu- warunek konieczny.

Zgłoszenia reklamacyjne na tle braków ilościowych oraz na tle wad jakościowych (dotyczy w szczególności zarysowań, otarć i uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń opakowania) nie będą rozpatrywane w trakcie lub po przeprowadzonym montażu.

Jeśli towary JARMEX sp.z o.o.sp.k będą dostarczane bezpośrednio do klienta finalnego naszego Partnera Handlowego odpowiedzialność za należyty odbiór ilościowo/ jakościowy leży po stronie Partnera Handlowego.

Zgłoszenie reklamacyjne na tle braków ilościowych bądź wad fabrycznych (dotyczy w szczególności zarysowań, otarć i uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń opakowania) powinno zostać przesłane na skrzynkę pocztową Opiekuna Regionu wystawiającego zamówienie towaru poprzez formularz reklamacyjny JARMEX (wraz z załączoną dokumentacją zdjęciową) najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od momentu dostawy / odbioru towaru z siedziby JARMEX sp.z o.o.sp.k.

Partner handlowy firmy JARMEX sp.z .o.sp.k. odbierający towar przy dostawie bądź z siedziby JARMEX sp.z o.o.sp.k zobowiązany jest do podpisania się czytelnie (wraz z datą i miejscowością) na dokumencie WZ przy odbiorze towaru.

Na dokumencie WZ wskazana jest również klauzula:
„Odbieram i potwierdzam stan opakowania dostarczonych produktów w stanie nienaruszonym, oraz deklaruję, iż dostarczony towar jest wolny od braków ilościowych.”.

W przypadku odbioru towaru bez pokwitowania na dokumencie WZ reklamacje na tle uszkodzeń opakowania, braków ilościowych, zarysowań, otarć bądź uszkodzeń mechanicznych nie będą uwzględniane.

W przypadku gdy Partner Handlowy wykryje wady fabryczne podczas odbioru towaru, zgłosi ten fakt poprzez formularz reklamacyjny a zdecyduje się jednak na przyjęcie danego towaru (tym samym godząc się na stan faktyczny odebranych produktów) możliwa jest dyskusja na tle partycypowania w kosztach na korzyść Partnera Handlowego firmy JARMEX sp.z o.o.sp.k podczas przeprowadzanej Komisji Reklamacyjnej w sprawie. W takim przypadku godzi się na ustanie możliwości reklamacji (gwarancji) względem rodzaju ukrytej wady (powłoka lakiernicza, uszkodzenie itp…).

Względem reklamowanego produktu mają zastosowanie również ogólne warunki gwarancji zawartej w cenniku JARMEX sp.z o.o.sp.k oraz automatycznej bramy garażowej zawartej w instrukcji dołączanej do zakupionej bramy garażowej.

W przypadku drobnych uszkodzeń powłoki lakierniczej zapewniamy bezpłatną dostawę zaprawki lakierniczej (na wniosek klienta).