Warynki gwarancji produktu – automatyczne bramy garażowe

Poniższe warunki gwarancyjne obowiązują tylko wtedy, gdy dokument gwarancyjny zostanie całkowicie i czytelnie wypełniony.

1. Podstawą do uzyskania ochrony gwarancyjnej jest oryginalny dowód zakupu tj. Faktura lub Paragon wypełniony prawidłowo, czytelny, bez skreśleń i poprawek, zawierający dokładny opis lub symbol umożliwiający pozytywną identyfikację sprzętu wraz z instrukcją obsługi.

2. Ochrona gwarancyjna nie będzie udzielona, jeżeli w dowodzie zakupu wystąpią jakiekolwiek zmiany, skreślenia,
poprawki, wytarcia lub zamazania.

3. Gwarancja jest udzielana na 36 miesięcy od daty zakupu na napęd i akcesoria oraz 60 miesięcy od daty zakupu na perforację panela.

4. Gwarantuje się sprawne działanie produktu, zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w i instrukcji obsługi danego produktu.

5. Gwarancja obejmuje i ogranicza się do bezpłatnego usunięcia usterek, które odnieść można do błędów materiałowych lub produkcyjnych. Usunięcie usterek polega na nieodpłatnej naprawie lub wymianie wadliwych lub uszkodzonych części.

6. Sposób naprawy i termin określa gwarant.

7. Wszelkie uszkodzenia powstałe na skutek wadliwej eksploatacji nie podlegają gwarancji i mogą zostać usunięte jedynie za pobraniem opłat serwisowych.

8. Czynności konserwujące, klient winien obowiązkowo przeprowadzić średnio co 3 miesiące czyszcząc, a następnie smarując smarem grafitowym wszystkie części ruchome bramy.

9. Gwarancją nie są objęte:
• mechaniczne uszkodzenia lub przeciążenia produktu oraz wywołane nimi wady,
• elementy współpracujące ze sobą, które w wyniku pracy mogą ulec zużyciu,
• uszkodzenia spowodowane czynnikami atmosferycznymi,
• zużycie, które spowodowane jest przez brud, piasek lub inny materiał ścierny, który dostał się do podzespołów produktu z powodu niewłaściwej obsługi i konserwacji,
• uszkodzenia powstałe w skutek niewłaściwego montażu, użytkowania, eksploatacji lub używania produktu niezgodnie z instrukcją obsługi, przepisami bezpieczeństwa lub przeznaczenia.

10. Po zamontowaniu, należy ściągnąć folię ochronną.

11. Wyrób traci gwarancję po zastosowaniu przez użytkownika jakichkolwiek zmian w konstrukcji lub budowie produktu.

12. Kategorycznie zabrania się obsługiwania produktu, którego dotyczy gwarancja przez osoby niepełnoletnie oraz uruchamiania go bez wcześniejszego upewnienia się, czy w zasięgu jego działania nie znajdują się ludzie, zwierzęta lub jakiekolwiek przedmioty.

13. Gwarancja wygasa w momencie, gdy osoby przez Nas nie upoważnione dokonały montażu, napraw lub zmian konstrukcyjnych.

14. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji nie obejmują prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków, wyrównania ewentualnej szkody w związku z awarią produktu, poza uprawnieniami wynikającymi z niniejszej gwarancji.

15. Wymagany montaż bram garażowych przy wewnętrznym otynkowaniu garażu, przygotowanej posadzce oraz suficie gotowym do podwieszenia bramy.

16. Podłączenia automatyki do bramy garażowej może wykonać jedynie wykwalifikowany elektryk.

17. W przypadku montażu drzwi przejściowych w bramie garażowej dopuszcza się maksymalną odchyłkę poziomu posadzki do 2 mm.